ANBI

Stichting JONG Rotterdam is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Indien u onze activiteiten financieel ondersteunt kunt u (onder voorwaarden) deze gift van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Indien u als vrijwilliger een bijdrage levert aan onze organisatie en daar geen tegemoetkoming voor verlangt kan er ook sprake zijn van een belastingvoordeel. Wilt u hier meer over weten neem dan contact op met Marc Boes, 010 – 436 57 30 of marcboes@jongerenwerk.nl.

Stichting JONG Rotterdam
RSIN: 8032.80.932

doelstelling:
a . het aanbieden van activiteiten met een pedagogisch karakter gericht op jongeren,ook wel sociaal cultureel-jongerenwerk genoemd.
b . het ondersteunen van derden die zich met de uitvoering
van jongerenwerk bezig houden.

bestuur:
M.M.A. Twint (Marieke) voorzitter
B.J.E.V. van Nispen (Bas) secretaris
R. Moti (Richard) penningmeester
J.W.N. van de Wetering (John) lid
M.G.J. van Muijen (Matthuis) lid
M. Vierstraete (Mignon) lid
L.W.J. Beurkens (Luc) lid

Missie:
Jongeren groeien op in drie opvoedingsmilieus: gezin, school en vrije tijd. Gedurende de adolescentie heeft een aantal jongeren extra hulp nodig. Dit vormt de doelgroep kwetsbare jongeren, van wie niet verwacht kan worden dat ze zonder hulp van hun netwerk hun maatschappelijke en financiële positie adequaat en zelfstandig kunnen realiseren. Stichting JONG onderscheidt zich door te werken vanuit de potentie van deze doelgroep. Zij doet dit door het aanbieden van laagdrempelige praktische ondersteuning en hulp met als doel de zelfredzaamheid op maatschappelijk en financieel terrein van deze jongeren te vergroten.

Visie:
Stichting JONG wil groei in het kwalitatieve aanbod, zij doet dit door samenwerking op lokaal, nationaal en op Europees niveau; door het toepassen en delen van beproefde “best practices” en maakt indien nodig een vertaalslag naar Nederlands model. Zij wil op zich lokaal, nationaal en Europees niveau profileren. Kernwaarden van Stichting JONG zijn: respectvol, deskundig, flexibel, onbevooroordeeld, vraaggericht. De dienstverlening naar de jongeren geschiedt op een laagdrempelige manier, is gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk.

Beleid:
Stichting JONG voert werkzaamheden uit binnen sociaal cultureel jongerenwerk, coaching en hulpverlening gericht op jongeren. Door binnen al deze werkzaamheden uit te gaan van de potentie van jongeren en niet alleen hun problemen wordt er een bijdrage geleverd aan de realisatie van de genoemde doelstellingen.

Stichting JONG ontvangt subsidie voor haar activiteiten van lokale overheden. De stichting werft op dit moment, geen gelden.

Stichting JONG houdt een beperkt vermogen aan om aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Veelal dienen delen van subsidie te worden voor gefinancierd. Geen enkele (rechts)persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Dus geen enkele (rechts)persoon kan beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

De administratie wordt gevoerd door de eigen boekkundige afdeling. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een externe accountant.

beloningsbeleid:
Het bestuur bepaald de beloning van de directeur. De Cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening is hier in leidend. De directie schaalt de overige medewerkers in conform genoemde CAO.

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd.

Financieel verslag 2016